Strefa Klienta

ZBUDUJ BEZPIECZNY BIZNES Z NAMI

REMA BROKER

Częste pytania

Franszyza integralna to kwota, do wysokości, której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę.

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z wypłaty odszkodowania.

 

Udział własny to część wartości szkody, którą Klient zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia.

 • Polisa all risks czyli od wszystkich ryzyk, w rzeczywistości obejmuje te zdarzenia, które nie zostały w umowie wyłączone.
 • W przeciwieństwie do tradycyjnych polis, w warunkach ubezpieczenia nie jest wskazane za co ponosi odpowiedzialność ubezpieczyciel, tylko są wskazane wyłączenia ryzyk, za które odszkodowanie nie przysługuje.
 • Zakres ubezpieczenia jest szerszy niż w tradycyjnych umowach, jednak nie tak szeroki, jak mogłaby sugerować nazwa.

W nomenklaturze ubezpieczeniowej funkcjonują dwa pojęcia odpowiedzialności cywilnej: OC deliktowa i OC kontraktowa.

 • Odpowiedzialność cywilna deliktowa, to odpowiedzialność za czyn niedozwolony tj. działanie, bądź zaniechania działania (zawinione lub nie), w wyniku którego wynikła szkoda, ale także zdarzenie np. prowadzimy firmę remontowo-budowlaną. Podczas montażu okien w budynku z rusztowania spada stare okno prosto na zaparkowany w pobliżu samochód. W takiej sytuacji, nasza firma, jako wykonawca robót, jest zobowiązana do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.
 • Odpowiedzialność cywilna kontraktowa to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu). Np. przez analogię w powyższym przykładzie wszelkie naprawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zamontowanych okien będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

Uwaga! – te dwa rodzaje odpowiedzialności są traktowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo różnie. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu sprawdzenia definicji i zakresów odpowiedzialności w OWU.

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) to dokument, który od 1 stycznia 2006 roku potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w poniżej wymienionych krajach. Karta pozwala na korzystanie z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.
 • EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  Uwaga! Przepisy UE obowiązują również na terytoriach francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze, hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich.
 • Przepisów unijnych nie stosuje się w przypadku: Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man.A
 • W państwach EFTA czyli w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii zasady udzielania świadczeń zdrowotnych określają przede wszystkim: rozporządzenie Rady (EWG) 1408/71 z 14 czerwca 1971 r., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) 574/72 z 21 marca 1972 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 631/04 z 31 marca 2004 r

Skontaktuj się z naszym brokerem!

Zadaj pytania, my doradzimy.
Jesteśmy, aby pomóc.

KONTAKT

Zapytaj o szczegóły

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru
Scroll to Top