Privatumo politika

SU MUMIS KURKITE SAUGŲ VERSLĄ

Informacinė sąlyga

Informacinė Asmens duomenų administratoriaus pareiga

Asmens duomenų administratorius

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 13 str. 1⎯2 d. ir panaikinančio Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Įstatymų leidinys, EU L 119, p. 1), gautinų asmens duomenų administratorius yra „REMA BROKER SP. z o.o.“,  buveinės adresas: Edwarda Jelinka g. 18, 01-646 Varšuva, mokesčių mokėtojo kodas: 527-020-18-28, įmonės kodas: 002155250.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Gauti asmens duomenys bus tvarkomi, kad būtų galima įgyvendinti procesus, susijusius su administratoriaus verslu, t. y. šiais tikslais:
• siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, įskaitant tinkamos paslaugų kokybės užtikrinimą (teisinis pagrindas ⎯ BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ⎯ sutarties vykdymas;
• siekiant vykdyti administratoriaus teisinius įsipareigojimus, visų pirma, susijusius su 2017 m. gruodžio 15 d. direktyva dėl draudimo paslaugų platinimo (teisinis pagrindas ⎯ BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ⎯ teisinė prievolė;
• siekiant iš sutarties kylančių reikalavimų (teisinis pagrindas ⎯ BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) ⎯ teisėtas interesas;
• siekiant savo paslaugų rinkodaros sutarties galiojimo metu (teisinis pagrindas ⎯ BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) ⎯ teisėtas interesas;
• dėl rinkodaros, sutikus naudoti asmens duomenis šiuo tikslu (teisinis pagrindas ⎯ BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ⎯ sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Patikėti duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikia norint pasiekti jų tvarkymo tikslus, laikantis galiojančių įstatymų.

Asmens duomenų gavimas ir perdavimas

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius juos pateikti bus neleidžiama jų tvarkyti.

Patikėti asmens duomenys, išlaikant tinkamą saugumą, bus perduoti, įskaitant:
• draudimo bendroves, subrangovus, subjektus, kuriems patikėta tvarkyti asmens duomenis, pvz., teisinių, finansinių, IT ir konsultavimo paslaugų teikėjams, suteikiantiems galimybę teikti paslaugas, įskaitant pretenzijų dėl verslo operacijų vykdymą;
• darbuotojus ir įgaliotuosius bendradarbiaujančius asmenis

Gauti duomenys nebus tvarkomi automatizuotai, įskaitant profiliavimą. Patikėti duomenys nebus perduoti ne Europos ekonominės erdvės šalims

Susijusio asmens teisės

Asmenys, teikiantys savo asmens duomenis, turi teisę:
• gauti prieigą prie savo asmens duomenų;
• ištaisyti savo duomenis, kai jie neteisingi;
• perduoti savo duomenis BDAR nurodytais atvejais;
• pašalinti arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Nepaisant pirmiau minėtų teisių, asmenys, teikiantys savo asmens duomenis, turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu tiek, kiek duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėto administratoriaus intereso prielaida. Šie asmenys taip pat turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui, jei pažeidžiamos asmens duomenų apsaugos nuostatos.
Sutikimas, duotas tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais, gali būti bet kada atšauktas.

Kontaktas su asmens duomenų administratoriumi

Su administratoriumi susisiekti galima tiesiogiai:
• paštu: 01-646, Varšuva, E. Jelinka g. 18;
• el. paštu: .
• telefonu: +48 22 697 01 80